Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HOMEIJ OISTERWIJK B.V. PER 1 JUNI 2003

Op al onze offertes en leveringen zijn de onderstaande algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van Homeij Oisterwijk B.V. van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch op 7 juli 2003 onder depotnummer 77/2003.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. In het hierna volgende wordt onder Leverancier verstaan de door Homeij Oisterwijk B.V. gedreven onderneming(en), kantoorhoudende te Oisterwijk aan de Nijverheidsweg 9a, althans kantoorhoudende op de locaties zoals deze blijken uit de inschrijving van Leverancier in het handelsregister.

1.2. Onder “Afnemer” wordt in het navolgende verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Leverancier een overeenkomst heeft gesloten, danwel met Leverancier in onderhandeling is over het tot stand brengen van een overeenkomst, daaronder begrepen het doen van een aanbieding door Leverancier.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Afnemer en zij maken van de verbintenissen tussen hen onvoorwaardelijk deel uit.

1.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien zulks schriftelijk door de directie van Leverancier is bevestigd.

1.5. Onder goederen wordt in de voorwaarden verstaan al hetgeen dat met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van Leverancier voorwerp van overeenkomsten kan zijn.

1.6. Indien de Afnemer algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door Leverancier niet geaccepteerd.

2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen worden vrijblijvend uitgebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan aanbiedingen die niet ondertekend zijn door een bestuurder van Leverancier dan wel door het hoofd verkoop van Leverancier kunnen door de Afnemer nimmer rechten worden ontleend.

2.2. Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt.

2.3. In aanbiedingen van Leverancier is het uitgangspunt dat alle goederen in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op normale wijze kunnen worden verricht.

2.4. Leverancier behoudt zich het recht voor opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. OVEREENKOMST

3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Leverancier eerst tot stand, nadat Leverancier (waaronder slechts te verstaan een bevoegde vertegenwoordiger van Leverancier) een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd. De aanvaarding c.q. de bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toegezonden door personeel van Leverancier binden Leverancier slechts indien deze door een bevoegde vertegenwoordiger van Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

3.3. Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4. Leverancier is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. Leverancier is eveneens gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, de Afnemer tot betaling van een door Leverancier vast te stellen voorschot te verplichten.

4. PRIJZEN

4.1. Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.

4.2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

- gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale lasten, belastingen en andere overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten;

- gebaseerd op levering “af het bedrijf van Leverancier”;

- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering;

- vermeld in Euro’s, maar eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

4.3. Leverancier is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen, indien één of meer van de in het vorige lid genoemde prijsfactoren een verhoging ondergaan na de datum van aanbieding.

4.4. Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen, is Leverancier bevoegd om boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen de kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan redelijkerwijze voor Leverancier was te voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of die gevolg zijn van vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden buiten schuld van Leverancier.

5. LEVERTIJD EN LEVERING

5.1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst genoemde termijn waarbinnen de goederen voor de Afnemer ter beschikking zullen zijn of, indien werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht.

5.2. De opgave van levertijden geschiedt steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De overeengekomen levertijd is niet te beschouwen als een zogenaamde fatale termijn, zodat bij overschrijding van die termijn Leverancier niet van rechtswege in verzuim is.

5.3. Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van Leverancier zijn en de betaling, indien en voorzover deze bij het verstrekken van de opdracht moet geschieden, al dan niet bij wijze van voorschot, is verricht dan wel de overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 4 verlangde zekerheid is gesteld.

5.4. Leverancier zal de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht nemen, doch overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht Leverancier niet tot enige schadevergoeding en geeft de Afnemer niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden c.q. de afname te weigeren.

5.5. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering “af bedrijf/magazijn/werkplaats van Leverancier”.

5.6. Levering in gedeelten (deelleveranties) is toegestaan.

5.7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de Afnemer niet zijn afgenomen, staan ze te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. In geval van langdurige opslag als gevolg van het niet op de overeengekomen datum afnemen der goederen, zullen door Leverancier opslagkosten worden berekend.

5.8. Geringe afwijkingen van de geleverde goederen in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking vormen geen grond voor de Afnemer de order geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te annuleren, dan wel gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.

5.9. De Afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 10 van deze voorwaarden aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken danwel aan personen, zowel aan de Afnemer als aan derden.

6.2. Door het enkel in ontvangst nemen van de goederen door of namens de Afnemer is Leverancier gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de Afnemer en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of schade is ontstaan ten gevolge van fabricage- en/of samenstellingsfouten, dan wel door andere oorzaken, daaronder begrepen fouten van door Leverancier te werk gesteld of ter beschikking gesteld personeel.

6.3. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

6.4. Aansprakelijkheid voor gevolgschade (hoegenaamd ook) is uitgesloten.

7. OVERMACHT

7.1. In geval van overmacht heeft Leverancier het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Leverancier daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

7.2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Afnemer niet meer van Leverancier kan worden verlangd. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest,  brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfs-storingen bij Leverancier c.q. bij diens leveranciers en wanprestatie door leveranciers van Leverancier.

7.3. Indien door overmacht de levering meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door Leverancier gemaakte kosten.

7.4. Indien Leverancier bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is Leverancier gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. De geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier zolang Afnemer de vorderingen van Leverancier op Afnemer uit hoofde van de overeenkomst met betrekking tot die zaken of uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten (daaronder begrepen overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden) niet heeft voldaan en zolang Afnemer andere vorderingen uit welken hoofde ook van Leverancier op Afnemer niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen wegens toerekenbare tekortkomingen van Afnemer jegens Leverancier en vorderingen wegens enige onrechtmatige daad van Afnemer jegens Leverancier.

8.2. Ingeval van be- of verwerking van door Leverancier geleverde zaken bij de Afnemer, verkrijgt Leverancier, tot het moment van betaling van al hetgeen de Afnemer aan Leverancier verschuldigd is een mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane zaak (zaken) en wel voor de waarde van de door Leverancier  oorspronkelijk geleverde zaken.

8.3. Afnemer vestigt vanaf het moment van verwerking van onder eigendomsvoorbehoud door Leverancier geleverde zaken een (bezitloos) pandrecht op de door verwerking ontstane nieuwe zaak, althans op de zaak waarvan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak bestanddeel gaat uitmaken door de verwerking. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van nakoming van het door Afnemer aan Leverancier verschuldigde terzake de verkoop van de in lid 2 bedoelde zaken, alsmede nakoming van verbintenissen tussen partijen uit welken hoofde ook, waaronder begrepen verbintenissen terzake verkoop van andere goederen door Leverancier aan Afnemer. Slechts onder voorwaarde van de vestiging van het in dit lid bedoelde pandrecht is Afnemer tot verwerking bevoegd. Afnemer verklaart reeds nu tot vestiging van een dergelijk pandrecht bevoegd te zijn en hij verklaart op eerste verzoek de aldus aan Leverancier verpande  zaken in diens macht te zullen brengen.

8.4. In het geval om welke reden dan ook vestiging van een pandrecht zoals bedoeld in lid 3 niet mogelijk of geldig is, is Afnemer verplicht op eerste verzoek van Leverancier medewerking te verlenen aan het vestigen van een (bezitloos) pandrecht op de in het tweede lid van dit artikel bedoelde zaken na bewerking, zulks tot zekerheid van nakoming van het door Afnemer aan Leverancier verschuldigde terzake de verkoop van de in dat lid bedoelde zaken, alsmede nakoming van verbintenissen tussen partijen uit welken hoofde ook, waaronder begrepen verbintenissen terzake verkoop van andere goederen door Leverancier aan Afnemer.

8.5. Afnemer is tot wederopzegging bij zijn normale bedrijfsuitoefening gerechtigd tot verwerking van de door Leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of tot vermenging of verbinding ervan met andere zaken.

8.6. Afnemer zal de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud van Leverancier vallen met de zorgvuldigheid van een goed koopman gratis voor Leverancier in bewaring houden en deze tegen brand en inbraak verzekeren.

8.7. Afnemer mag tot wederopzegging bij de normale uitoefening van zijn bedrijf de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of de daarvan vervaardigde zaken verkopen.

8.8. Afnemer is niet gerechtigd, zolang het eigendomsvoorbehoud van Leverancier bestaat, op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

8.9. Afnemer verbindt zich jegens Leverancier om tegenover derden in voorkomende gevallen te verklaren tot verpanding niet bevoegd te zijn. Verpanding door Afnemer in strijd met het voorgaande en dus in strijd met het eigendomsvoorbehoud van Leverancier zal worden aangemerkt als verduistering ten laste van Leverancier.

8.10. Indien op bovengenoemde zaken beslag wordt gelegd of indien deze in beslag worden genomen, dient Afnemer Leverancier onmiddellijk schriftelijk hiervan in kennis te stellen.

8.11. Leverancier heeft het recht vorderingen van Afnemer te verrekenen met alle tegenvorderingen die Leverancier of een met deze gelieerd bedrijf op Afnemer heeft1. Eveneens zijn de met Leverancier gelieerde bedrijven gerechtigd, vorderingen van Afnemer te verrekenen met tegenvorderingen die Leverancier op Afnemer heeft.

8.12. In geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling binnen de termijn zoals bedoeld in artikel 9, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de Afnemer, is Leverancier gerechtigd de zaken terug te vorderen en onder zich te nemen zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. Afnemer is verplicht de zaken op eerste verzoek van Leverancier onverwijld aan deze terug te geven; de kosten van teruggave zijn voor rekening van Afnemer. Afnemer is voorts verplicht op eerste verzoek van Leverancier deze in de gelegenheid te stellen de zaken bij Afnemer op te halen en daartoe Leverancier toegang te verlenen tot de ruimte of het terrein waarin of waarop de zaken zich bevinden.

8.13. Gedurende de werking van dit eigendomsvoorbehoud draagt Afnemer de aansprakelijkheid voor en het risico van de zaken vanaf het moment waarop deze te zijner beschikking zijn gesteld.

9. BETALINGEN

9.1. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, voor zover de overeenkomst niet anders bepaalt. Betaling van gedeelten heeft tussen partijen als niet-tijdige betaling te gelden, voor zover niet anders is overeengekomen.

9.2. Bij verzuim van tijdige betaling is de Afnemer een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden.

9.3. Ten laste van de Afnemer komen voorts in geval van niet-tijdige betaling alle kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt ter inning van het verschuldigde. In dit verband worden de door de Afnemer te betalen buitengerechtelijke incassokosten gesteld op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van 50. Voorts is de Afnemer verschuldigd de wettelijke rente over voormelde buitengerechtelijke kosten.

10. RECLAMES

10.1. Alle reclames betrekking hebbend op geleverde goederen c.q. werkzaamheden, dienen binnen acht (8) dagen na deze (af)levering, aan Leverancier schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Onder (af)levering wordt eveneens verstaan de situatie, zoals bedoeld in art. 5 lid 7, in welk geval de Afnemer zich niet op verschoonbare termijnoverschrijding kan beroepen.

10.2. Indien de reclame door Leverancier gegrond wordt bevonden, is Leverancier uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken c.q. het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de Afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

10.3. Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de zaken worden overhandigd, terstond aan Leverancier kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames over die facturen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Leverancier te worden ingediend.

10.4. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de Afnemer geacht de geleverde goederen, respectievelijk de verrichte werkzaamheden, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.

10.5. Het indienen van reclame ontslaat de Afnemer nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens Leverancier.

11. GEVOLGEN VAN NIET-NAKOMING

11.1. In geval de Afnemer een met Leverancier gesloten overeenkomst niet nakomt, heeft Leverancier het recht nakoming dan wel ontbinding te vorderen en/of schadevergoeding. In dit artikel wordt onder nietnakoming tevens verstaan het niet afnemen van verkochte zaken of geleverde diensten, ook wel genoemd annulering door de Afnemer van een tot stand gekomen overeenkomst.

11.2. Indien Leverancier een annulering van de overeenkomst door de Afnemer accepteert, laat zulks onverlet de aanspraak van Leverancier op vergoeding van haar schade, waaronder behalve door haar vergeefs gemaakte kosten ook is te rekenen de gederfde winst.

11.3. De Afnemer zal in verzuim zijn door het enkele niet-nakomen van zijn verplichtingen, waaronder mede te verstaan het niet-afnemen van door haar gekochte goederen op het moment dat deze door Leverancier aan haar ter beschikking zijn gesteld. Het bepaalde in artikel 5 lid 7 is van toepassing.

12. TOEPASSELIJK RECHT

12.1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13. GESCHILLEN

13.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, zulks tenzij de wet afwijking van de bevoegde rechter niet toestaat.

14. WIJZIGING EN AANVULLING VAN DEZE VOORWAARDEN

14.1. Leverancier heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

14.2. Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.

(1) Hiertoe behoren alle bedrijven die zijn opgenomen in het concernoverzicht, dat op uw verzoek omgaand zal worden toegezonden.


Homeij België (NL)

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HOMBEL B.V.B.A. TE RETIE PER 1 APRIL 2004

Het onderstaande is een verkorte weergave van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van HOMBEL B.V.B.A. te Retie per 1 april 2004 die u van Hombel hebt ontvangen. Neemt u a.u.b. contact met Hombel op indien u hierover, om welke reden dan ook, niet meer beschikt; Hombel stuurt u de voorwaarden dan onverwijld nogmaals toe.

Toepasselijkheid

Hieronder wordt onder Hombel verstaan de door HOMBEL B.V.B.A. gedreven onderneming(en), kantoorhoudende te 2470 Retie aan de Kelderbeemd 3A, althans kantoorhoudende op de locaties zoals deze blijken uit de inschrijving van Hombel in het handelsregister. Onder Afnemer wordt hieronder verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hombel een overeenkomst heeft gesloten, danwel met Hombel in onderhandeling is over een overeenkomst zoals het doen van een aanbieding door Hombel. Onder goederen te verstaan al hetgeen dat met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van Hombel voorwerp van overeenkomsten kan zijn. Met deze voorwaarden strijdige algemene voorwaarden van de Afnemer worden door Hombel niet geaccepteerd.

Overeenkomst

Voor leveringen en/of andere prestaties waarvoor geen offerte c.q. opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst tot levering e.d. juist en volledig weer te geven.

Levertijd en levering

Hombel zal de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht nemen, doch overschrijding hiervan verplicht Hombel niet tot enige schadevergoeding en geeft de Afnemer niet het recht de overeenkomst tot levering e.d. te annuleren of te ontbinden c.q. de afname te weigeren. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering “af bedrijf/magazijn van Hombel”. Levering in gedeelten is toegestaan. Geringe afwijkingen van de geleverde goederen vormen geen grond voor de Afnemer de order te ontbinden of te annuleren, dan wel betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld is Hombel niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, waaronder bedrijfsschade en gevolgschade, zowel aan de Afnemer als aan derden. Hombel is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Aansprakelijkheid voor gevolgschade (hoegenaamd ook) is uitgesloten.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde zaken blijven eigendom van Hombel zolang de Afnemer de vorderingen uit hoofde van de overeenkomst met betrekking tot die zaken of uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de Afnemer andere vorderingen uit welke hoofde ook van Hombel op Afnemer niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen wegens toerekenbare tekortkomingen van de Afnemer jegens Hombel en vorderingen wegens enige onrechtmatige daad van de Afnemer jegens Hombel. In geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag daaronder begrepen niet-betaling binnen de afgesproken termijn, aanvraag van uitstel ven betaling, faillissement, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de Afnemer, is Hombel gerechtigd de zaken terug te vorderen en onder zich te nemen zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. De Afnemer is verplicht de zaken op eerste verzoek van Hombel onverwijld aan deze terug te geven; de kosten van teruggave zijn voor rekening van de Afnemer. De Afnemer is voorts verplicht op eerste verzoek van Hombel deze in de gelegenheid te stellen de zaken bij afnemer op te halen en daartoe Hombel toegang te verlenen tot de ruimte of het terrein waarin of waarop zaken zich bevinden.

Betalingen

Betaling dient te geschieden te Retie binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, voor zover de overeenkomst niet anders bepaalt. Betaling van gedeelten heeft tussen partijen als niet-tijdige betaling te gelden, voor zover niet anders is overeengekomen. Bij verzuim van tijdige betaling is de Afnemer een rente verschuldigd van 15% per maand of gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden. Ook worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar bij verzuim van tijdige betaling van één factuur. Ten laste van de Afnemer komen voorts in geval van niet-tijdige betaling alle kosten, zowel in als buiten recht gemaakt ter inning van het verschuldigde. In dit verband worden de door de Afnemer te betalen forfaitaire incassokosten gesteld op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van euro 50,00. Voorts is de Afnemer verschuldigd de wettelijke rente over voormelde buitengerechtelijke kosten. Het laten protesteren van wissels doet van rechtswege alle andere wissels onmiddellijk vervallen en opeisbaar worden.

Klachten

Alle klachten betrekking hebbend op geleverde goederen c.q. werkzaamheden alsmede de daarop betrekking hebbende facturen, dienen binnen acht (8) dagen na deze (af)levering aan Hombel schriftelijk en aangetekend kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Afnemer geacht de geleverde goederen c.q. werkzaamheden, resp. de facturen te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een klacht ontslaat de afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Hombel. Indien een klacht door Hombel gegrond wordt bevonden, is Hombel uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken c.q. het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de Afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Gevolgen van niet-nakoming

Als de Afnemer een met Hombel gesloten overeenkomst niet nakomt, waaronder hef niet afnemen van verkochte zaken, heeft Hombel het recht nakoming dan wel ontbinding te vorderen en/of schadevergoeding. Indien Hombel annulering van de overeenkomst door de Afnemer accepteert, laat zulks onverlet de aanspraak van Hombel op vergoeding van haar schade waaronder behalve door haar vergeefs gemaakte kosten ook is te rekenen de gederfde winst, met een minimum van 30% van het uit de overeenkomst volgende te berekenen bedrag.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten en de uitvoering daarvan met Hombel is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke door één partij als zodanig worden beschouwd, met betrekking tot de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke of juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Turnhout.


Homeij Belgique (FR)

CONDITIONS GENERALES DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT DE LA B.V.B.A. HOMBEL DE RETIE EN VIGUEUR AU 1ER AVRIL 2004

Ce qui suit est une reproduction en abrégé des Conditions Générales de livraison et de paiement de Ia B.V.B.A. HOMBEL de Retie en vigueur au 1er avril 2004 et que vous avez reçues de Hombel. Si, pour une raison quelconque, elles n’étaient plus en votre possession, veuillez prendre contact avec Hombel qui vous en enverra aussitôt un nouvel exemplaire.

Conditions d’application

Ci-après, on entend par Hombel l’(les) entreprise(s) gérée(s) par Ia B.V.B.A. HOMBEL, dont les bureaux sont situés à 2470 Retie au Kelderbeemd 3A ou, en tout cas, dont les bureaux sont situés aux endroits renseignés dans le cadre de l’inscription de Hombel au registre de commerce. Par Acheteur, on entend ci-après toute personne physique ou juridique qui a conclu un contrat avec Hombel ou, du moins, qui serait en négociation avec Hombel au sujet d’un contrat tel que l’établissement d’une offre par Hombel. Par Marchandises, on entend tout ce qui peut faire l’objet de contrats au égard aux activités commerciales de Hombel. Hombel refusera toutes les conditions générales de l’Acheteur qui seraient incompatibles avec les présentes conditions.

Contrat

Pour les livraisons et/ou autres prestations pour lesquelles aucune offre ou, le cas échéant, aucune confirmation de commande n’aurait été envoyée, Ia facture sera considérée comme constituant également la confirmation du contrat. Elle sera par ailleurs estimée refléter d’une manière exacte et exhaustive le contrat de livraison et tout document équivalent.

Délai de livraison et livraison proprement dite

Hombel s’attachera à respecter le délai de livraison dans toute Ia mesure du possible. Toutefois, en cas de dépassement de ce délai, Hombel na sera tenue à aucun dédommagement et le client ne pourra se prévaloir du droit d’annuler ou de résilier Ie contrat de livraison ou d’obligation équivalente ou, le cas échéant, de refuser la livraison. Sauf dispositions contraires, la livraison s’effectue “départ entreprise/magasin de Hombel”. Une livraison fractionnée est autorisée. Des écarts mineurs relevés dans la livraison des marchandises ne constituent pas pour l’Acheteur un motif pour résilier ou annuler la comrnande, pas plus que pour refuser le paiement ou réclamer un dédommagement.

Responsabilité

Sauf en cas d’acte délibéré ou de faute grave, Hombel n’est tenue à aucune espèce de dédommagement, de quelque nature que ce soit, en raison notamment de dommages directs ou indirects, subis tant par I’Achateur que par des tiers. De même, Hombel n’est jamais responsable des dommages occasionnés par un usage non judicieux de l’objet de la livraison ou par un usage de celui-ci dans un but autre que celui auquel il est destiné sur base de critères objectifs. La responsabilité pour des dommages indirects (quelle qu’en soit la désignation) est exclue.

Réserve de propriété

Les biens livrés restent la propriété de Hombel aussi longtemps que l’Acheteur n’a pas satisfait aus exigences découlant du contrat en rapport avec les biens en question ou découlant de conventions analogues et aussi Iongtemps que l’Acheteur n’a pas satisfait à d’autres exigences, à quelque titre que ce soit, qu’aurait Hombel à l’égard de l’Acheteur, parmi lesquelles des exigences découlant de manquements imputables à l’Acheteur à l’égard de Hombel et des exigences du chef de toute action indue de l’Acheteur vis-à-vis de Hombel. En cas de non-paiement d’un montant exigible, en ce compris un non-paiement dans le délai imparti, une demande de report de paiement, une faillite, une mise sous curatelle, Ia disparition ou Ia liquidation des affaires de l’Acheteur, Hombel est habilitée à réclamer et à récupérer les biens, sans aucune mise en demeure. L’Acheteur est tenu de restituer les biens sans délai à Ia premiére demande de Hombel; les frais de restitution étant à la charge de l’Acheteur. De plus, l’Acheteur est tenu, à la première demande de Hombel, de permettre à celle-ci de récupérer les biens chez l’Acheteur et, à cet effet, de donner à Hombel accès au local ou au terrain dans/sur lequel les biens se trouvent.

Paiements

Le paiement doit être effectué à Retie dans les trente (30) jours après Ia date de facture, sous réserve d’autres dispositions convenues. Un paiement partiel aura, entre les parties, valeur de paiemant hors délai, sous réserve d’autres dispositions convenues. En cas de défaut de paiement dans le déIai imparti, l’Acheteur est redevable d’un intérêt de 1,5 % par mois ou partie de mois, à compter du jour auquel le paiement aurait dû être effectué. Le défaut de paiement d’une seule facture dans le délai imparti entraîne l’exigibilité immédiate de toutes les factures ouvertes. De plus, en cas de non-paiement dans le delai imparti, tous les frais de recouvrement de la dette, qu’iIs soient ou non exposés au plan judiciaire, seront à la charge de l’Acheteur. A cet égard, les frais d’encaissement à payer par l’Acheteur sont fixés d’une manière forfaitaire à 15% de Ia somme principale et ceci, avec un minimum de 50,00 euros. En outre, l’Acheteur est redevable de l’intérêt légal sur les frais extrajudiciaires susmentionnés. La contestation des traites rend de plein droit toutes les autres traites immédiatement échues et exigibles.

Réclamations

Toutes les plaintes ayant trait à des marchandises fournies ou, Ie cas échéant, à des interventions ainsi qu’aux factures y afférentes, doivent être portées à la connaissance de Hombel par écrit dans les huit (8) jours qui suivent ces prestations. Passé ce délai, l’Acheteur sera réputé avoir approuvé les marchandises ou, le cas échéant, les prestations fournies ainsi que les factures afférenten. Dès lors, plus aucune réclamation ne sera prise en compte. L’introduction d’une réclamation ne dispense pas l’Acheteur de ses obligations de paiement à I’égard de Hombel. Si une réclamation contre Hombel est jugée fondée, c’est à Hombel seule qu’il revient d’effectuer Ia réparation ou le remplacement des (parties des) biens défectueux ou, Ie cas échéant, Ia réparation des prestations, sans que l’Acheteur puisse, à côté de cela, faire valoir le moindre droit à un quelconque dédommagement.

Conséquences de la non-exécution

Si I’Acheteur ne respecte pas un contrat conclu avec Hombel, en ce compris Ie fait de ne pas prendre livraison des marchandises vendues, Hombel a le droit d’exiger l’exécution ou Ia résiliation et/ou un dédommagement. Si Hombel accepte d’annuler ce qui a été convenu avec I’Acheteur, pareille démarche se sera sans préjudice de la prétention de Hombel à une compensation pour Ie dommage subi, incluant également les frais que celle-ci aurait exposés en vain, avec un minimum de 30% du montant de la facture qui aurait découlé du contrat.

Droit applicable et litiges

Seul le droit belge régit toutes les propositions relatives tant à des contrats qu’à l’exécution de ceux-ci par Hombel. Tous les litiges, y compris ceux considérés comme tels per une seule des parties, en rapport avec Ie contrat sur lequel les présentes conditions sont d’applicafion, qu’ils soient de nature factuelle ou juridique, seront arbitrés par le juge compétent de Turnhout.