Garantie

français ci-dessous

Wanneer heb ik recht op garantie? 

Homeij geeft op haar artikelen 5 jaar garantie. Op de andere merken die wij leveren, hanteren wij de garantievoorwaarden en termijnen van de leverancier.

Slijtage, verkeerd gebruik en slecht onderhoud vallen niet onder de garantie. Roestplekjes zijn het gevolg van gebrekkig of verkeerd onderhoud. Zie ons onderhoudsadvies. 

Ook afgebroken mespunten zijn een voorbeeld van verkeerd gebruik. Garantie is op fabricage- en productiefouten met bewijs van aankoop.

Garantie per merk 

Bisbell 1 jaar
Chef'sChoice 1 jaar
Culinare 1 jaar
Diamant Sabatier   Levenslang via leverancier
Esbit 1 jaar
Ferrum 2 jaar
Groovetech 5 jaar
Herbertz 2 jaar
Homeij  5 jaar
Homey's  5 jaar via leverancier
Leatherman (BE) 25 jaar via leverancier
Maglite 10 jaar
Muela  1 jaar
Nextorch 5 jaar, accessoires 1 jaar
Opinel Levenslang
Profboard 5 jaar
Spherificator 1 - 5 jaar (zie verpakking)
Trim

2 jaar

Victorinox Levenslang
Yonanas 2 jaar
Zeroll 2 jaar
Zippo Levenslang (aanstekers), andere artikelen 1 jaar

Hoe kan ik aanspraak maken op garantie? 

Als particulier:

  • Victorinox producten dienen via dit garantieformulier te worden aangemeld.
  • Leatherman (BE), Homey's Tools For Life en Diamant Sabatier producten dienen via de leverancier te worden aangemeld (zie tabel hierboven voor garantieformulier).
  • Artikelen van andere merken dienen via dit garantieformulier te worden aangemeld (BENELUX).

Als zakelijke klant van Homeij:

  • Artikelen die defect zijn bij levering of onder de fabrieksgarantie vallen, dienen via dit garantieformulier te worden aangemeld
  • Voor artikelen van Victorinox geldt: garantieaanvragen die u doet namens uw klant dienen te worden ingediend via dit garantieformulier

Na het indienen van een garantieverzoek, wordt deze door onze garantie-afdeling beoordeeld. U wordt gedurende het proces op de hoogte gehouden van de vervolgstappen. Wij doen ons best om uw klacht binnen tien werkdagen af te handelen. Indien wij het artikel voor reparatie opsturen naar onze leverancier, dan wordt u hierover per mail geïnformeerd. Voor vragen over de status van een garantie kunt u contact opnemen met service@homeij.com of (013)5238355. 

Hoe kan ik een artikel retourneren?

Wilt u een artikel retour sturen, dan kan dit alleen na overleg met de afdeling sales via 

NL | sales@homeij.com - +31 (0)13 523 83 00

BELUX | sales.belux@homeij.com - +32 (0)14 38 90 10.

_______________________________________________________

Quand ai-je droit à la garantie?

Homeij accorde une garantie de 5 ans sur ses produits. Pour les autres marques que nous fournissons, nous appliquons les conditions de garantie et les termes du fournisseur.

L'usure, la mauvaise utilisation et le mauvais entretien ne sont pas couverts par la garantie. Les taches de rouille sont le résultat d'un entretien insuffisant ou incorrect. Voir nos conseils d'entretien.

Les pointes de lame cassées sont également un exemple d'utilisation incorrecte. La garantie est sur les défauts de fabrication et de production avec preuve d'achat.

Garantie par marque

Bisbell 1 an
Chef'sChoice 1 an
Culinare 1 an
Diamant Sabatier   Durée de vie via le fournisseur
Esbit 1 an
Ferrum 2 ans
Groovetech 5 ans
Herbertz 2 ans
Homeij  5 ans
Homey's  5 ans via le fournisseur
Leatherman 25 ans via le fournisseur
Maglite 10 ans
Muela  1 an
Nextorch 5 ans, accessoires 1 ans
Opinel Durée de vie
Profboard 5 ans
Spherificator 1 - 5 ans (voir emballage)
Trim

2 ans

Yonanas 2 ans
Zeroll 2 ans
Zippo Durée de vie (briquets), autres articles 1 an

Comment puis-je réclamer la garantie?

En tant que particulier :

  • Les produits Leatherman (BE), Homey's Tools For Life et Diamant Sabatier doivent être enregistrés via le fournisseur (voir le tableau ci-dessus pour le formulaire de garantie).
  • Les articles d'autres marques doivent être enregistrés via ce formulaire de garantie (BENELUX).

En tant que client professionnel de Homeij :

  • Les articles défectueux à la livraison ou couverts par la garantie du fabricant doivent être signalés via ce formulaire de garantie

Après avoir soumis une demande de garantie, celle-ci sera évaluée par notre service de garantie. Vous serez tenu informé des prochaines étapes tout au long du processus. Nous faisons de notre mieux pour traiter votre réclamation dans les 10 jours ouvrables. Si nous envoyons l'article à notre fournisseur pour réparation, vous en serez informé par e-mail. Pour toute question concernant le statut d'une garantie, veuillez contacter service@homeij.com ou (013)5238355.

Comment puis-je retourner un article?

Si vous souhaitez retourner un article, cela n'est possible qu'après consultation du service commercial via sales.belux@homeij.com ou par téléphone au +32 (0)14 38 90 10.